przejdź do strony głównej KNE PW

Koło Naukowe Energetyków

23 marca 2019
Strona główna Statut

Statut

Regulamin

Koła Naukowego Energetyków

Politechniki Warszawskiej

 

 

ROZDZIAŁ I

Definicje

 

 1. Koło – Koło Naukowe Energetyków Politechniki Warszawskiej.
 2. PW – Politechnika Warszawska.
 3. MEiL – Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.
 4. ITC – Instytut Techniki Cieplnej.
 5. Ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r. Dz. U. nr 164, poz. 1365.
 6. Zarządzenie - Zarządzenie nr 33 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 30 września 2003 r. w sprawie rejestracji uczelnianych Organizacji Studenckich.
 7. Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie Członków Koła Naukowego Energetyków Politechniki Warszawskiej. Jest to organ uchwałodawczy i stanowi najwyższą władzę Koła.
 8. Zarząd – Zarząd Koła. Jest to organ wykonawczy Koła.
 9. Prezes – Prezes Zarządu.
 10. Komisja Rewizyjna – organ sprawujący kontrolę nad pracami Zarządu w imieniu Walnego Zgromadzenia. Obowiązkowa w przypadku liczby członków zwyczajnych w Kole większej od 50.
 11. Opiekun – pracownik naukowy ITC ze stopniem naukowym co najmniej doktora.
 12. Senior – były, zasłużony członek Koła, który został włączony w poczet Seniorów uchwałą Zarządu.

 

 

ROZDZIAŁ II

Postanowienia ogólne

 

§1

 

Koło nosi nazwę Koło Naukowe Energetyków Politechniki Warszawskiej. Skrótem nazwy Koła jest KNE PW.

 

§2

 

W kontaktach zagranicznych Koło posługuje się nazwą Power Engineering Academic Study Group.

 

§3

 

Koło działa przy MEiL PW, a jego siedzibą jest ITC, ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa.

 

§4

 

Koło jest zawiązane na czas nieograniczony, nie posiada osobowości prawnej i działa na podstawie przepisów Ustawy oraz Zarządzenia.

 

§5

 

W Kole można działać mając jeden z następujących statusów:

 1. Członek
 2. kandydat na członka
 3. senior

 

 

ROZDIAŁ III

Cele Koła

 

§6

 

Celem Koła jest umożliwienie jego członkom i innym osobom biorącym udział w projektach Koła rozwijania i pogłębienia wiedzy oraz zainteresowań z zakresu szeroko rozumianej energetyki i techniki cieplnej oraz współpraca z firmami działającymi w tych branżach.

 

§7

 

Cele, o których mowa w §6 polegają na poszerzaniu wiedzy zdobytej w PW poprzez:

 1. organizowanie i udział w seminariach, sesjach naukowych, konferencjach o tematyce związanej z energetyką,
 2. organizowanie i udział w obozach naukowych oraz wyjazdach do zakładów energetycznych, będących konfrontacją wiedzy teoretycznej, zdobytej na uczelni oraz podczas seminariów, w praktycznym zastosowaniu,
 3. rozpatrywanie zagadnień naukowo-badawczych,
 4. realizację projektów, poruszających aktualne wymagania związane ze współczesną energetyką,
 5. tworzenie bazy firm, zakładów pracy działających w energetyce
  oraz nawiązywanie z nimi współpracy,
 6. organizowanie i udział w spotkaniach z osobami działającymi w branży energetycznej,
 7. realizację projektów na zlecenie firm, zakładów pracy działających w energetyce.

 

 

ROZDIAŁ IV

Członkowie Koła – prawa i obowiązki

 

§8

 

Członkiem Koła może zostać każdy student PW lub student studiów doktoranckich PW zainteresowany realizacją celów Koła.

 

§9

 

Członkostwo przyznaje Zarząd Koła na podstawie oceny kandydata przedstawionej przez członka Zarządu właściwego ds. polityki personalnej. Nowy członek musi potwierdzić na piśmie zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu.

 

§10

 

Status Seniora jest statusem honorowym przyznawanym przez Zarząd byłym członkom Koła na podstawie oceny jego wkładu w dorobek Koła.

 

§11

 

Członkowie Koła mają prawo do:

 1. udziału w Walnym Zgromadzeniu,
 2. korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego,
 3. reprezentowania Koła w Samorządzie Studentów PW, na Wydziale MEiL oraz na zewnątrz, a także działania w jego imieniu, po uzyskaniu upoważnienia od Prezesa,
 4. składania wniosków w imieniu Koła lub na projekt organizowany przez Koło do dowolnej Komisji Programowej Samorządu Studentów PW, pod warunkiem akceptacji wniosku przez Prezesa,
 5. otrzymywania korzyści w postaci:
  1. dofinansowań do wyjazdów, szkoleń i wszelkich innych inicjatyw Koła,
  2. materiałów promocyjnych, z dofinansowaniem, przygotowanych przez Koło na okoliczność projektów,
 6. korzystania z pomocy pracowników naukowych współpracujących z Kołem,

 7. udziału w zebraniach i wszelkich projektach organizowanych przez Koło,
 8. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów związanych z działalnością Koła, do Zarządu,
 9. użytkowania pokoju Koła zgodnie z Regulaminem użytkowania pomieszczenia przedstawionym przez członka Zarządu właściwego ds. polityki gospodarczej,
 10. korzystania z urządzeń, sprzętów i wszelkich form działalności Koła w zakresie realizacji celów regulaminowych,
 11. pełnienie funkcji koordynatora projektu realizowanego przez członków Koła,
 12. bezwzględnego wglądu do dokumentacji Koła.

 

§12

 

Członkowie Koła mają obowiązek:

 1. przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu i uchwał organów Koła,
 2. dbać o pozytywny wizerunek Koła i PW zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz Uczelni,
 3. aktywnie uczestniczyć w działalności i realizować cele regulaminowe Koła,
 4. terminowo wywiązywać się z powierzonych prac,
 5. raz do roku, w terminie określonym przez członka Zarządu właściwego ds. polityki personalnej złożyć zgodne z prawdą, pisemne sprawozdanie z działalności w Kole, które zostanie upublicznione.

 

§13

 

Seniorzy powinni godnie reprezentować Koło na zewnątrz.

 

§14

 

Członkowie mogą opłacać nieobowiązkowe składki ustalone przez odpowiednią uchwałę Walnego Zgromadzenia lub Zarząd.

 

§15

 

Członkostwo ustaje na skutek:

 1. złożenia na ręce Zarządu rezygnacji,
 2. wykluczenia dokonanego w drodze, przyjętej większością kwalifikowaną 2/3 głosów, uchwały Walnego Zgromadzenia:
  1. na wniosek Zarządu w przypadku notorycznej nieaktywności w pracach Koła,
  2. na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Koła,
 3. wykreślenia dokonanego w drodze uchwały Zarządu, w przypadku utraty przez członka statusu studenta lub studenta studiów doktoranckich PW,
 4. śmierci członka,
 5. nie wywiązania się z obowiązku z §12 pkt. 5.

 

§16

 

Statusu seniora pozbawia Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

 

§17

 

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkowstwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 7 dni od daty wydania decyzji.

 

§18

 

Osoby, które utraciły członkostwo w sposób opisany w §15 pkt. 3 po uzyskaniu statusu studenta lub studenta studiów doktoranckich PW mogą ponownie uzyskać członkostwo na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie z możliwością skrócenia lub zlikwidowania okresu przejściowego kandydata na członka.

 

 

ROZDZIAŁ V

Kandydaci na członków

 

§19

 

Status kandydata na członka otrzymuje się po wypełnieniu deklaracji pracy w Kole, według wzoru deklaracji przedstawionego przez członka Zarządu właściwego ds. polityki personalnej oraz pozytywnym przebyciu rozmowy z członkiem Zarządu właściwym ds. polityki personalnej, według aktualnie obowiązującej uchwały o kompetencjach i obowiązkach członków Zarządu Koła.

 

§20

 

Kandydat na członka, który nie wykaże się aktywnością w pracach Koła przez okres 6 miesięcy zostaje skreślony z listy kandydatów przez członka Zarządu właściwego ds. personalnych.

 

§21

 

Kandydatowi na członka przysługuje odwołanie od decyzji Zarządu, o której mowa w §20 do Opiekuna terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji. Opiekun rozpatrza wniosek w terminie 10 dni roboczych od wpłynięcia wniosku.

 

§22

 

Decyzja Zarządu i Opiekuna, o której mowa w §21 jest ostateczna.

 

§23

 

Kandydatom na członków i seniorom przysługują prawa:

 1. wymienione w §11 pkt. 1, 5, 6, 7, 8, 9,
 2. udziału w bieżących głosowaniach, podczas zebrań Koła, z głosem doradczym,
 3. użytkowania pokoju Koła z zastrzeżeniem przebywania w nim członka Koła.

 

 

ROZDIAŁ VI

Władze Koła

 

§24

 

Władze Koła stanowią:

 1. Walne Zgromadzenie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Opiekun.

 

§25

 

Uchwały Władz Koła nie mogą naruszać powagi lub interesu PW, MEiL, ITC.

 

§26

 

Uchwały Władz Koła mogą być uchylone, w przypadku ich niezgodności z przepisami prawa, Statutem PW lub niniejszym Regulaminem.

 

 1. Walne Zgromadzenie

 

§27

 

W Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym biorą udział członkowie zwyczajni, a z głosem doradczym Opiekun, kandydaci na członków, seniorzy oraz goście. Walne Zgromadzenie jest uroczystym posiedzeniem otwartym członków Koła.

 

§28

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Koła,
 2. uchwalenie zmian w niniejszym Regulaminie,
 3. wybór, odwołanie i uzupełnianie składu Zarządu,
 4. ocena sprawozdania Zarządu oraz udzielanie absolutorium dla członków ustępującego Zarządu,
 5. rozpatrywanie wszelkich uchwał, wniosków i postulatów zgłoszonych przez Zarząd, członków Koła lub inną osobę,
 6. podejmowanie decyzji o wykluczeniu członków.

 

§29

 

Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy Prezes lub osoba przez niego zaproponowana, zaakceptowana przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym.

 

§30

 

Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia są ostateczne.

 

§31

 

Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd raz do roku przed upływem kadencji aktualnego Zarządu.

 

§32

 

Zarząd ma obowiązek zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na pisemny wniosek co najmniej 1/4 liczby członków Koła w terminie nie przekraczającym 15 dni roboczych od daty wpłynięcia wniosku.

 

§33

 

O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd powiadamia członków Koła oraz inne osoby z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem przynajmniej poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeniowej Koła.

 

§34

 

Do prawomocności postanowień posiedzenia Walnego Zgromadzenia niezbędna jest obecność co najmniej 1/2 zwyczajnych członków Koła.

 

§35

 

W przypadku stwierdzenia zbyt niskiej frekwencji Zarząd, w trybie zgodnym z §32, ogłasza drugi termin Walnego Zgromadzenia, podczas którego Walne Zgromadzenie władne już jest podejmować prawomocne uchwały bez względu na ilość obecnych członków.


 b. Zarząd

 

§36

 

Zarząd wybierany jest spośród członków Koła. Wybory odbywają się do
końca października. Nowa kadencja zaczyna się z dniem 1 listopada.

 

 

§37

 

Zarząd składa się z nie mniej niż 3 i nie więcej niż 5 członków Koła, w tym Prezesa oraz co najmniej jednego wiceprezesa Koła.

 

§38

 

Członkowie wybierani do Zarządu mogą pełnić swoje funkcje wielokrotnie.

 

§39

 

Liczbę oraz szczegółowe kompetencje i obowiązki członków Zarządu określa stosowna uchwała Walnego Zgromadzenia.

 

§40

 

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. realizacja celów Koła,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
 3. organizowanie i kierowanie bieżącą działalnością i pracami Koła,
 4. sporządzenie planów pracy i zarządzanie finansami Koła,
 5. reprezentowanie Koła,
 6. zwoływanie posiedzeń Walnego Zgromadzenia,
 7. nadanie statusu alumna,
 8. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia,
 9. prowadzenie aktualnej dokumentacji Koła.

 

§41

 

Ustępujący Zarząd, w celu uzyskania absolutorium, ma obowiązek przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu bilansu za okres urzędowania, tj. sprawozdania, z uwzględnieniem wymagań Rektora, z działalności i rozliczenia finansowego z uzyskanych środków oraz sposobu ich wydatkowania w odpowiednich do tego wyznaczonych terminach oraz stanu przekazywanego majątku KNE nowemu Zarządowi a także uzupełnienia kalendarium Koła za okres kadencji.

 

§42

 

Funkcje w Zarządzie nadaje Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów, według uchwały o kompetencjach i obowiązkach członków Zarządu Koła.

 

 

§42

 

Zarząd lub członek Zarządu może zrezygnować z piastowanej funkcji na własny wniosek. W takim przypadku Zarząd ma obowiązek, w trybie określonym w §32, zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym ustępujący członkowie Zarządu mają obowiązek złożyć sprawozdanie z działalności za okres piastowania przez nich funkcji członków Zarządu akceptowane przez Walne Zgromadzenie oraz przeprowadzić wybory uzupełniające do Zarządu.

 

§43

 

Zarząd lub członek Zarządu może być odwołany przez Walne Zgromadzenie na pisemny wniosek co najmniej 1/4 liczby członków Koła.

 

§44

 

Uchwały Organów Koła zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/2 wszystkich członków zwyczajnych Koła, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

 

 

 1. Komisja Rewizyjna

 

§45

 

Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej dwóch i co najwyżej czterech członków wybieranych co roku na dwuletnie kadencje jeśli o istnieniu Komisji na dany rok kalendarzowy zadecyduje Walne Zgromadzenie.

 

§ 46

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:

  1. bieżąca kontrola działań Zarządu dokonywana na posiedzeniach co najmniej trzy razy w roku,
  2. głos doradczy w sprawach bieżących w imieniu Walnego Zgromadzenia,
  3. wnioskowanie do Zarządu w formie uchwały o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

 

 1. §Opiekun

 

§47

 

Opiekun sprawuje w imieniu Politechniki Warszawskiej pieczę nad działalnością Koła. Do jego kompetencji należy:

 1. uczestnictwo w Walnych Zgromadzeniach z głosem doradczym,
 2. pomoc organizacyjna i dydaktyczna członkom Koła,
 3. pomoc w ustalaniu programu działalności Koła,
 4. pomoc w formułowaniu i zatwierdzanie tematów prac badawczych, podejmowanych przez Koło,
 5. ułatwienie kontaktów między członkami Koła, a pracownikami Wydziału,
 6. prawo do wystąpienia do Władz PW o wyróżnienia dla członków Koła za pracę na rzecz Koła.

 

§48

 

W przypadku czasowej niemożności sprawowania opieki nad Kołem, Opiekun wyznacza swojego zastępcę na ten okres czasu.

 

§49

 

Opiekun może zrezygnować z piastowanego stanowiska na własną prośbę.

 

§50

 

Walne Zgromadzenie ma obowiązek zaproponować nauczycielowi akademickiemu spełniającemu warunki z Rozdziału I pkt.11 piastowanie stanowiska Opiekuna nie później niż miesiąc po rezygnacji poprzedniego Opiekuna.

 

 

ROZDIAŁ VII

Postanowienia końcowe

 

§51

 

Regulamin ulega zmianie w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, przyjętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§52

 

Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Rektora PW.

 

§53

 

Rozwiązanie Koła następuje w drodze uchwały Senatu PW na wniosek Organu Nadzoru, jeżeli działalność Koła wskazuje na rażące lub uporczywe naruszenie przepisów ustawowych Statutu PW lub niniejszego Regulaminu lub w wyniku jednomyślnej uchwały Walnego Zgromadzenia.

 

§54

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowania mają przepisy Ustawy oraz Zarządzenia.

 
© KNE PW. Adres: Instytut Techniki Cieplnej, ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, pokój 013. e-mail: kne@itc.pw.edu.pl